9h  Recepció de paradistes

10h  Inici de la Fira

11h  13h   Xerrada inaugural: “Dones teixint Resistència: economies per a la vida en clau antiracista”

  • Cooperativa La Comala (Madrid)
  • Hegoaldetik Enarak Koop (Bilbao)
  • Cooperativa Perifèria Cimarronas (Barcelona)
  • Cooperativa L’Eroteca (Barcelona)

13.15h-15h  Música en viu Presentació del cantautor Cristian Vergara, compositor de la cançó de la campanya Regularització Ja: “Ningú és il·legal”

13h-14h TALLERS

—Arepas de colors a càrrec de Cuinaima.

—Artesania amb material reciclat a càrrec d’Associació Noves Oportunitats de Badalona

Inscripcions: firaessmigrant@bcn.coop

14h-16.15  

—Espai musical: Bailonga sabrosa amb la DJ Niña Mai

—Espai de menjar i Presentació de projectes

16.15h – 17h Taller Familiar de dansa de l’Àfrica Occidental a càrrec d’Àfrica es promociona (Mataró)

17h- 18h

—Xerrada Regularització Ja: La Iniciativa popular antircaista: oportunitats, reptes i estratègies

  • Vicky Canalla (Regularització Ja)
  • Lamine Sarr (Top Manta
  • Modera: Luz Helena Ramirez (MigrESS)

—Taller infantil: Taumatrops i papiroflexia a càrrec de l’associació El Panal  (Inscripcions: laabejadelpanal@gmail.com)

18h-19h Xerrada: “El treball comunitari i l’economia cooperativa davant de la guerra” a càrrec de la Comunitat de Pau de St Josep d’Apartadó (Colòmbia) 

19h-20h Taller per a tot el públic: Música i danses del Carib Colombià a càrec de Sentimiento Cimarrón i el seu grup de música

20h-20.30h Música en viu: Sentimiento Cimarrón. Cúmbia i tambors del Carib Colombià.

Dissabte 17/09/2022 De 10h a 20h
Plaça Margarida Xirgu

¿Por qué hacemos la Fira?

La pandemia demostró, para quienes quisieran darse cuenta, que la economía no puede estar ajena a las condiciones de reproducción de la vida.

Así, cuando muchos nos querían hacer creer que lo peor había pasado, nuestras vidas comenzaban a ser arrastradas a una mayor precariedad, ya que la tan aplaudida recuperación económica se esfumaba tras los primeros pasos de un proceso inflacionario que lleva más de un año, aunque a día de hoy, los medios de des-información pretendan hacernos creer que esta es exclusivamente resultado de la situación en Ucrania y del conflicto entre Rusia y la OTAN.

 Son tiempos complejos en los que el capitalismo demuestra cada vez más su incapacidad para resolver los problemas que produce. Una coyuntura histórica en la que las lógicas organizadoras de dicho sistema económico se muestran con toda crudeza, e incluso se justifican bajo el paraguas de las identidades y el pragmatismo político. Las personas migradas y racializadas lo vivimos cotidianamente, muchas veces sometidas a la acción y dejación criminal de la ley de extranjería por no cumplir con el canon hegemónico.

Es por ello que la Economía social y solidaría al día de hoy está llamada a transformar esta realidad, abrir espacios y crear condiciones para que además de solidaría, sea verdaderamente popular. Esto implica asumir un papel activo en la creación de circuitos de valor que irrumpan en las cadenas de acumulación capitalistas y en el atentado contra la vida.  Es por esto, que esta Economía transformadora, no puede ser ajena a la realidad de miles de personas que han migrado y se encuentran en este territorio sometidas a relaciones económicas ya no precarias, sino de semi-esclavitud, abuso y deshumanización. Es por ello que este año La Fira estará especialmente comprometida, con dar apoyo a la Campaña #ILPregularizacon, 500 mil firmas, para 500 mil personas en situación administrativa irregular, pues somos conscientes que todas ellas, incluida la infancia en condiciones de irregularidad, son imprescindibles para que la Europa del capital perviva. Es necesario en este sentido, desnudar como El reino de España está siendo levantado y cuidado en su gran mayoría, por mujeres trabajadoras del hogar migradas y racializadas cuyo eje de esclavización se sustenta principalmente en una ley de extranjería colonialista, racista y profundamente patriarcal; por eso, este también será un espacio para escuchar sus voces, reivindicaciones y conocer sus experiencias organizativas alrededor de la economía solidaria popular. También celebraremos junto a ellas, el logro que gracias a su lucha incansable han conseguido a través de la ratificación del convenio 189 de la organización internacional del trabajo (OIT)  después de 10 años de larga espera. Esta victoria que otorga derechos y garantías laborales mínimas para el colectivo , es sin duda una feminista, antiracista, liderada por mujeres migradas, así que está fira será también por y para ellas.

En este sentido, seguimos comprometidos con la consolidación de este  espacio para reencontrar-nos, conocer-nos y tejer redes que permitan aprovechar el potencial transformador y alterativo de las diversas iniciativas socioeconómicas,  impulsadas por personas migradas y racializadas. Es esa fuerza de organización, transformación y reproducción de la vida, que habita en los colectivos y proyectos, lo que nos mueve, desde el Cercle de Migracions i economia cooperativa de Coòpolis, a convocar a la Tercera edición de la Fira de Economía Solidaria Migrante y Diversa.

En este escenario tan complejo y los retos que nos supone, queremos  extender la invitación a los cientos de proyectos que luchan cada día por transformar las cosas, colectivos, personas migrantes y diversas con iniciativas/negocios/proyectos económicos (con o sin forma jurídica). El periodo de pre-inscripción de los proyectos interesados en participar en la Fira se realizará desde el 15 de junio al 28 de julio, luego se inicia el proceso de selección y confirmación a los respectivos proyectos seleccionados. La Fira se realizará el próximo 17 de septiembre.

 

Entre todas y todos lo haremos posible, ¡Te esperamos!

Per què fem la Fira?

La pandèmia va demostrar, per als que volguessin adonar-se’n, que l’economia no pot estar aliena a les condicions de reproducció de la vida.

Així, quan molts ens volien fer creure que el pitjor havia passat, les nostres vides començaven a ser arrossegades a una precarietat més gran. La tan aplaudida recuperació econòmica s’esfumava després dels primers passos d’un procés inflacionari de més d’un any, encara que avui dia els mitjans de desinformació pretenguin fer-nos creure que aquesta és exclusivament resultat de la situació a Ucraïna i del conflicte entre Rússia i l’OTAN.

Són temps complexos en què el capitalisme demostra cada cop més la seva incapacitat per resoldre els problemes que produeix. Una conjuntura històrica en què les lògiques organitzadores del sistema econòmic es mostren amb tota cruesa i fins i tot es justifiquen sota el paraigua de les identitats i el pragmatisme polític. Les persones migrades i racialitzades ho vivim quotidianament, moltes vegades sotmeses a l’acció criminal de la llei d’estrangeria per no complir el cànon hegemònic.

És per això que l’economia social i solidària ha de comprometre’s a transformar aquesta realitat, obrir espais i crear condicions perquè, a més de solidària, sigui veritablement popular. Això implica assumir un paper actiu en la creació de circuits de valor que irrompen a les cadenes d’acumulació capitalistes i a l’atemptat contra la vida. Aquesta economia transformadora no pot ser aliena a la realitat de milers de persones que han migrat i es troben sotmeses a relacions econòmiques ja no precàries, sinó de semiesclavitud, abús i deshumanització.
És per això que aquest any La Fira estarà especialment compromesa amb donar suport a la Campanya #ILPregularizacon: 500 mil signatures per a 500 mil persones en situació administrativa irregular, ja que som conscients que totes elles, inclosa la infància en condicions d’irregularitat, són imprescindibles perquè l’Europa del capital pervisqui. És necessari, en aquest sentit, evidenciar com El regne d’Espanya està sent aixecat i cuidat en la seva gran majoria per dones treballadores de la llar migrades i racialitzades, l’eix d’esclavització de les quals se sustenta principalment en una llei d’estrangeria colonialista, racista i profundament patriarcal. Per això la fira també serà un espai per escoltar les seves veus, reivindicacions i conèixer les seves experiències organitzatives al voltant de l’economia solidària popular. També celebrarem amb elles el seu èxit, i és que gràcies a la seva lluita incansable han aconseguit la ratificació del conveni 189 de l’organització internacional del treball (OIT) després de 10 anys de llarga espera. Aquesta victòria que atorga drets i garanties laborals mínimes per al col·lectiu és sens dubte una victòria feminista, antiracista, liderada per dones migrades, així que aquesta fira serà també per a elles.

En aquest sentit, continuem compromeses amb la consolidació d’aquest espai per retrobar-nos, conèixer-nos i teixir xarxes que permetin aprofitar el potencial transformador de les diverses iniciatives socioeconòmiques impulsades per persones migrades i racialitzades. És aquesta força d’organització, transformació i reproducció de la vida, que habita als col·lectius i projectes, que ens motiva, des del Cercle de Migracions i economia cooperativa de Coòpolis, a convocar la tercera edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa.

En aquest escenari tan complex i els reptes que ens suposa, volem estendre la invitació als centenars de projectes que lluiten cada dia per transformar les coses; als col·lectius, persones migrants i diverses amb iniciatives/negocis/projectes econòmics (amb o sense forma jurídica). El període de preinscripció dels projectes interessats a participar en la Fira serà del 15 de juny al 28 de juliol. Després s’iniciarà el procés de selecció i confirmació als respectius projectes seleccionats. La Fira es realitzarà el pròxim 17 de setembre.